Turism Romania
blank

Obiective Turistice

Cazare Hartă Imagini Jurnal Turistic Comunitate

Mănăstirea Sf. Ioan cel Nou

Mulțumim colaboratorilor: gabi

(12 voturi)

Informații
Generale

Galerie
Foto
Hartă
Turistică
Cazare
în Apropiere
Păreri și Sfaturi
Pentru Turiști
Agrement

Istorie, Cultura, Traditie, Legende, Manastiri, Biserici

Informații Geografice

Cea mai apropiata localitate
Str Ion Voda-Viteazul nr 2, Suceava, jud. Suceava

Județ
Nespecificat

Zona Turistică
Bucovina

Coordonate Geografice
47.64915746577792(Lat.), 26.254565429687545(Lon.)

Accesibilitate

Specifică o localitate de pornire și afișează harta rutieră spre Str Ion Voda-Viteazul nr 2, Suceava, jud. Suceava.

( hartă rutieră )

De aici, obiectivul turistic este accessibil
mașina de familie, fără mijloace de transport în comun

Descriere

Manastire de calugari
Staret:
Adresa: Str Ion Voda-Viteazul nr 2, Suceava, jud. Suceava
Telefon:
Acces:
Ctitor: Bogdan III
Anul zidirii: 1522
Hramul: Sf. Gheorghe
Manastirea Sf. Ioan cel Nou: Istoric


Biserica a fost inceputã de voievodul Bogdan al III-lea, fiul lui ªtefan cel Mare, ãn 1514 ºi terminatã de ªtefãniþã Vodã, fiul lui Bogdan, in 1522, aºa cum ne aratã ºi pisania aflatã asupra uºii de intrare in pridvor. A fost sfinþitã de Mitropolitul Teoctist. La ãnceput a avut acoperiº din tablã de plumb pe care Despot- Vodã il ia in 1563 pentru a fece gloanþe. In 1589 Voievodul Petru ªchiopul o acoperã cu draniþã. I se fac reparaþii intre 1750-1760. In 1796 este reparatã de Mitropolitul Iacob Putneanu, care o acoperã din nou. Catapeteasma este inlocuitã cu o alta din lemn de tei, existentã ºi azi. Intre 1828-1829 este acoperitã de Mitropolitul Veniamin Costache, care ii pune ºi pardosealã din lespezi de piatrã, iar in 1837 ii adaugã pridvorul de le intrare. S-au mai fãcut reparaþii in 1888 ºi 1894-1896 , iar in 1904-1910 in timul egumenului Ghedeon Balmoº, sub conducerea arhitectului Karol A. Romstorfer s-a executat actualul acoperiº din þiglã smãlþuitã ºi s-a inlocuit portalui intrãrii in pridvor. Cu prilejul reparaþiilor din 1976-1991 aduse mãnãstirii ºi casei arhiereºti, biserica s-a pardosit ci plãci de marmurã. Dupa 1522, pinã la sfirºitul sec al XVII, ºi apoi in mai multe randuri, biserica a fost Catedralã Mitropolitanã. Din 1991 aici se aflã ºi reºedinþa Arhiepiscopiei Sucevei ºi Rãdãuþilor. In bisericã sunt moaºtele Sfantului Ioan cel Nou (martirizat in1303 in Cetatea Albã), care au fost aduse la Suceava in 1402 de Alexandru cel Bun ºi aºzate la inceput in biserica Mirãuþi din faþa Cetãþii de Scaun. Racla in care se aflã sfintele moaºte este de mare valoare artisticã ºi a fost executatã in 1410 de meºteri argintari din Suceava, in timpul domniei lui Alexandru cel Bun. Turnul de clopotniþã de la intrare a fost construit in 1589 de voievodul Petru ªchiopul, iar in 1910 i s-au mai adãugat incã douã etaje.
Arhitectura bisericii
Este construitã in stilul bisericilor lui ªtefan cel Mare in plan triconic. Are pridvor inchis, pronaos, naosþi altar. Pridvorul este boltit, cu o calotã sfericã, sprijinitã pe arcuri pieziºe ºi pe douã arcuri longitudinale. Uºa de intrare in pronaos are aspectul unui portal, in stil gotic-moldovenesc, cu o ramã dreptunghuilarã ºi patru randuri de muluri terminate in arc frant. Bolta pronaosului este impãrþitã in douã compartimente, printr-un arc transversal. Fiecare compartimentare are cate o calotã de arcuri pieziºe. Pilaºtrii dreptunghiulari care au capiteluri profilate, simple, susþin arcele de piatrã. Peretele despãrþitor dintre naos ºi pronaos a fost indepãrtat in 1796. Deasupra naosulºui se inalþã turla aºezatã pe douã baze poligonale in arcuri pieziºe ºi pandativi caracteristici stilului moldovenesc. Este ornatã cu ocniþe ºi discuri smãlþuite. Bolþile absidelor sunt in semicalotã, in exterior are nouã contraforturi, cate patru de fiecare laturã, iar unul mai mic la altar. Absidele laterale au cate cinci firide lungi, iar in absidia altarului sunt nouã firide. Sub streaºinã sunt douã randuri de ocniþe semicirculare. Ferestrele au fost mãrite ulterior. Acoperiºul din 1910 peste pridvor ºi pronaos este in patru ape, iar partea din faþã este semicircularã.
Pictura
Este executatã in tehnica frescã, in stil bizantin, in anul 1534 domn fiind Petru Rareº nu se cunoaºte numele meºterilor. A fost curãþatã de fum ºi reamprospãtatã in anii 1906-1909 de pictorul Iohan Viertelberger. Menþionãm o parte a scenelor pictate. In altar sunt reprezentate Maica Domnului, Impãrtãºirea Apostolilor. In naos, in calota turlei se aflã Iisus Pantocrator. In tabloul votiv pe latura de vest se mai pãstreazã doar chipul lui ªtefãniþã vodã, iar pe latura de sud se pot vedea chipurile lui Alexandru cel Bun, ªtefan cel Mare, ºi ale familiei Movileºtilor. In pronaos sunt reprezentate Sinoadele Ecumenice, iar in calotã, Fecioara rugandu-se. La exterior, pictura s-a deteriorat ºi a fost tencuitã, in afarã de latura sudicã, unde se mai pãstreazã incã. Pe fond albastru se poate vedea „Arborele lui Iesei” incadrat de filosofii antici, „Acatistul Maicii Domnului”, „Pilda fiului rãtãcitor” ºi „Cucerirea Constantinopolului”. La est de bisericã este Paraclisul construit in anii 1626-1629 de Mitropolitul Anastasie Crimca. A fost reparat in 1976-1977. Corpul de chilii a fost construit in sec. al XVIII-lea, iar reºedinþa in 1894. In mãnãstire se aflã depozitul de carte veche romãneascã al judeþului Suceava.

Obiective Turistice pe o rază de 50 Km

Cazare pe o rază de 50 Km

Unitate Turistică Exemplu

sloganul dumneavoastră aici

Clasificare:

Localizare: Poiana Mărului

Aprecieri: 

Pentru ca fiecare vizitator să-și formeze o impresie despre unitatea dunmneavoastră este bine să definiți o foarte scurtă prezentare ce va apărea în majoritatea paginilor principale respectiv în motoarele de căutare. Astfel indiferent pe ce pagină a mini site-ului dumneavoastră sosește clientul, va avea acces la o scură prezentare. Încercați să cuprindeți tot ce este mai important, mai captivant despre afacerea dumneavoastră în acest paragraf.

Informații

about us termeni si conditii politica de confidentialitate

Contact

invita prieteni contact administrator opinia ta raportează eroare

Copyright © 2010 - 2016 
Romania Tourist Info

Regiuni Turistice

transilvania moldova muntenia banat crișana bucovina oltenia dobrogea marea neagră delta dunării dunărea bucurești maramureș

Categorii
Obiective Turistice

orașe muzee case memoriale cetăți / castele mănăstiri / biserici turism rural drumeție munți peșteri lacuri râuri pescuit parcuri naționale rezervații naturale

Utile

Hartă Rutieră

Colaboratori

gabi

 

Referinte

Romania Tourist Info pe Facebook Romania Tourist Info pe Twitter RSS feed
PageRank Checking Icon

Parteneri

Societatea Carpatină Ardeleană Harta Rutiera a Romaniei toți partenerii